Ochrana osobních údajů

Zájemce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bere na vědomí, že osobní údaje zájemce poskytnuté zprostředkovateli, bude zprostředkovatel zpracovávat výhradně za účelem dodržení právních povinností zprostředkovatele a pro plnění z této uzavírané smlouvy. Zájemce prohlašuje, že jeho osobní údaje poskytnuté zprostředkovateli jsou přesné a zavazuje se bez zbytečného prodlení oznámit zprostředkovateli všechny změny týkající se jeho osobních údajů.

Zájemce v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje zprostředkovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení zprostředkovatele na dobu neurčitou. Zájemce může tento souhlas kdykoliv odvolat a zasílání obchodních sdělení zrušit.

Zprostředkovatel je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a má tak dle tohoto zákona zejména povinnost identifikace a rovněž i oznamovací povinnost vůči příslušným správním orgánům. Zprostředkovatel je oprávněn pořídit si pro potřeby identifikace zájemce fotokopii jeho dokladu totožnosti. Zájemce podpisem smlouvy uděluje zprostředkovateli svůj výslovný souhlas s pořízením této fotokopie.

Více v dokumentu GDPR_volnereality_202002.pdf

Odesláno Vyplňte prosím